REGULAMIN

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „ASTORIA”

1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych (ochrony), przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P- Poż.

2. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy, będzie przekazana policji wraz ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu.

4. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 8:00 do 23:00.

5. Opłatę za pobyt należy uiścić  w trakcie wydania kluczy.Płatność tylko gotówką.

6. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.

7. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku, potwierdzenia zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcia odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.

8. Późniejszy przyjazd lub rezygnacja z części pobytu, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności. Rezygnacja z zarezerwowanego pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconej zaliczki. W szczególnych przypadkach możliwy jest zwrot zadatku
gdy rezerwowany termin zostanie odsprzedany innemu klientowi.

9. Na prośbę osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.

10. Przed opuszczeniem terenu ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, umyć naczynia, posprzątać teren wokół domków oraz wynieść śmieci do pojemników na śmieci.

11. Kierownictwo ośrodka nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za uszkodzenia lub kradzież samochodów pozostawionych na terenie ośrodka.

12. Rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-Poż.

13. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z wywieszonymi w domkach instrukcjami P-Poż.

14. Właściciel ośrodka wyraża zgodę na pobyt w domkach małych zwierząt domowych posiadających aktualne szczepienie. Pies na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą swojego właściciela. Pies nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów. Za zachowanie psa odpowiada jego właściciel.

15. Właściciel psa odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez posiadane zwierzę oraz zobowiązany jest do usunięcia zanieczyszczeń po nim.

16. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na właścicielach.

17. Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 23:00 do 7:00.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.